Etický kodex

1. Kompetence

 • Lektor zaručuje, že úrovní svých zkušeností a znalostí zajistí svým klientům dostatečnou péči s ohledem na jejich potřeby.
 • Lektor se při své práci pohybuje v rámci limitů vlastních kompetencí.
 • Pokud potřeby klienta překračují kompetence lektora, svěří je do péče příslušnému odborníkovi.
 • Lektor nadále rozvíjí své kompetence dalším vzděláváním, spoluprací s kolegy, účastí na konferencích, atd.
 • Lektor usiluje o získání zpětné vazby na kvalitu své práce formou supervize, intervize
  či mentorinku.
 • Lektor je otevřen spolupráci s kolegy i odborníky z jiných směrů.

2. Zásady vedení semináře

2.1. Zakázka

 • Lektor přijímá pouze pozitivní zakázku - ve smyslu pozitivní změny pozice.
 • Zakázku dává a systém si staví pouze člen daného systému.
 • Zakázka se týká pouze klienta osobně, který si systém staví, tj. klient nezamýšlí zakázkou ovlivnit třetího.
 • Zlepšení pozice nesmí být na ničí úkor.
 • Lektor dbá na vytvoření a zachování chráněného prostoru pro účastníky.
 • Lektor odmítne stavění konstelace, pokud není dostatečný časový prostor.

2.2. Role

 • Lektor respektuje, že účast účastníků v rolích je dobrovolná.

2.3. Věty

 • Lektorem vyslovené věty vůči představitelům v rolích jsou míněny jako návrhy.
 • Lektor při formulaci těchto vět vychází z prožívání představitelů a vyhýbá se manipulaci.

2.4. Ošetření

 • Lektor dbá na vytvoření dostatečného prostoru na reflexi účastníků na závěr semináře.
 • Lektor dbá na dostatečné vystoupení představitelů z rolí.
 • Lektor dá účastníkům k dispozici kontakt na sebe nebo příslušnou osobu.
 • Lektor má k dispozici kontakt na následnou odbornou péči a v případě potřeby ji předá účastníkům.

3. Mlčenlivost

 • Lektor zachovává mlčenlivost ohledně informací, které získal během své práce o účastnících, členech systému i systému samotném (rodina, organizace, firma, apod.).
 • Lektor vede k mlčenlivost i účastníky semináře - včetně představitelů ohledně informací, které se dozvěděli prostřednictvím své role o cizích lidech.

Aktualizováno 6. srpna 2019 na základě usnesení členské schůze ČASK

ETICKÝ KODEX ČASK KE STAŽENÍ V PDF

CASK CODE ETHICS EN

Click me
facebook-square