Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ČASK pro úhradu služeb nabízených veřejnosti

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatní při úhradě služeb nabízených ČASK, Českou asociací systemických konstelací, z.s., IČO: 26557576, se sídlem Černokostelecká 2792/42, Praha 10 – Strašnice, a to při úhradě skrze platební bránu na webu www.cask.cz nebo bezhotovostním převodem na účet ČASK číslo 2100059623/2010.

Služby nabízené ČASK mají zpravidla charakter workshopu, semináře, konference nebo jiné společensky-vzdělávací akce sloužící k rozvoji, propagaci a zkvalitňování oboru systemických konstelací v ČR.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva ČASK a účastníka akce.

Přihlášení na akci

Přihlášení na akci probíhá skrze webové stránky ČASK. U drobných akcí má přihlášení formu nezávazného přihlašovacího formuláře a vstupné se platí na místě před akcí. U větších akcí jako je například konference probíhá závazné přihlášení uhrazením vstupného.

Uhrazení vstupného

Účastník uhradí vstupné na akci dle instrukcí na webových stránkách ČASK, a to buď prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem na účet ČASK číslo 2100059623/2010.

V případě platby přes platební bránu ČASK postupuje účastník dle pokynů na webovém rozhraní a účastník obdrží bezprostředně po uskutečnění platby potvrzení o uskutečněné platbě na e-mail.

Daňový doklad k obdržené platbě (faktura) bude vystaven v elektronické podobě ve lhůtě dvou týdnů od připsání platby na náš účet a zaslán účastníkovi na e-mail.

Odhlášení z akce a stornopoplatky

Přihlášený účastník se může z účasti na akci kdykoli bez udání důvodu odhlásit, a to buď e-mailem na adresu info@cask.cz nebo telefonicky kontaktní osobě uvedené na stránce dané akce.

Uhrazené vstupné bude účastníkovi vráceno poníženo o stornopoplatek dle následujícího schématu:

  • 10% z ceny vstupného při odhlášení více než 10 dnů před akcí,
  • 50% z ceny vstupného při odhlášení méně než 10 dnů před akcí,
  • bez storno poplatku, pokud účastník za sebe určí náhradníka. Náhradník je ovšem povinen doplatit vstupné, pokud se na něj vztahuje vyšší cena než na původně přihlášeného účastníka.

Všeobecné instrukce pro účastníka akce pořádané ČASK

Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce (jednotlivých workshopů či konstelací) vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účast na celé akci i na jednotlivých workshopech/konstelacích je vždy dobrovolná.

Akce pořádané ČASK nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník podstupuje psychiatrickou nebo psychoterapeutickou léčbu, je doporučeno, aby o účasti na akci informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník je v celém průběhu setkání za sebe odpovědný. Pokyny facilitátora workshopu/konstelace jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Ochrana soukromí

Účastník bere na vědomí, že v průběhu akce mohou organizátoři pořizovat fotografie či videozáznamy za účelem propagace aktivit ČASK. Organizátoři zároveň budou respektovat přání účastníka, aby nebyly zveřejněny fotografie či videozáznamy s jeho osobou.

Zrušení akce

ČASK si vyhrazuje právo připravovanou akci bez udání důvodu zrušit. ČASK se v takovém případě zavazuje bezodkladně informovat přihlášené účastníky a do 5 dnů jim vrátit uhrazené vstupné v plné výši.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách ČASK v den realizace platby.

Účastník uhrazením vstupného přijímá veškerá ustanovení těchto obchodník podmínek a je jimi vázán.

V Praze dne 30. ledna 2019

Click me
facebook-square