Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ČASK pro úhradu služeb nabízených veřejnosti

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatní při úhradě služeb nabízených ČASK, Českou asociací systemických konstelací, z.s., IČO: 26557576, se sídlem Černokostelecká 2792/42, Praha 10 – Strašnice, a to při úhradě skrze platební bránu na webu www.cask.cz nebo bezhotovostním převodem na účet ČASK číslo 2100059623/2010.

Služby nabízené ČASK mají zpravidla charakter workshopu, semináře, konference nebo jiné společensky-vzdělávací akce sloužící k rozvoji, propagaci a zkvalitňování oboru systemických konstelací v ČR.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva ČASK a účastníka akce.

Přihlášení na akci

Přihlášení na akci probíhá zpravidla skrze webový formulář a do uhrazení vstupného ze strany účastníka akce má charakter nezávazné objednávky. Součástí přihlášky na akci jsou rovněž instrukce k úhradě účastnického poplatku bezhotovostní platbou nebo přes platební bránu ČASK.

Uhrazení vstupného

Účastník uhradí vstupné na akci dle instrukcí v přihlášce prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem, tím se z nezávazné přihlášky na akci stává přihláška závazná.

V případě platby přes platební bránu ČASK postupuje účastník dle pokynů na webovém rozhraní. Účastník obdrží bezprostředně po uskutečnění platby potvrzení uskutečněné platbě na e-mail. následně bude ve lhůtě 10 pracovních dnů od připsání platby vystaven a zaslán daňový doklad (faktura).

V případě bezhotovostní platby na účet ČASK bude daňový doklad (faktura) rovněž zaslán ve lhůtě 10 pracovních dnů od připsání platby.

Odhlášení z akce a stornopoplatky

Přihlášený účastník se může z účasti na akci kdykoli bez udání důvodu odhlásit, a to buď e-mailem na adresu info@cask.cz nebo prostřednicvím SMS na telefonní kontakt uvedený v přihlášce na akci.

Uhrazené vstupné bude účastníkovi vráceno poníženo o stornopoplatek dle následujícího schématu:

  • 10% z ceny vstupného při odhlášení více než 10 dnů před akcí,
  • 50% z ceny vstupného při odhlášení méně než 10 dnů před akcí.

Přihlášený účastník také může společně s odhlášením se z akce za sebe určit náhradníka. V tom případě se na něj storno nevztahuje. Náhradník je i tak povinen se na akci přihlásit a případně doplatit vstupné, pokud se na něj vztahuje vyšší cena než na původně přihlášeného účastníka.

Zrušení akce

ČASK si vyhrazuje právo připravovanou akci bez udání důvodu zrušit. ČASK se v takovém případě zavazuje bezodkladně informovat přihlášené účastníky a do 5 dnů jim vrátit uhrazené vstupné v plné výši.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace platby.

Účastník uhrazením vstupného přijímá veškerá ustanovení těchto obchodník podmínek a je jimi vázán.

Účastník uhrazením vstupného rovněž vyslovuje svůj souhlas s podmínkami účasti na akci uvedenými v přihlášce.

V Praze dne 30. ledna 2019

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2019 - Všechna práva vyhrazena
Click me
facebook-squareenvelope-square