Stanovy

Česká asociace systemických konstelací z.s.

 1. Článek

NÁZEV SPOLKU

Název Spolku zní: Česká asociace systemických konstelací z.s. (dále jen „spolek“)

 1. Článek

SÍDLO SPOLKU

Sídlo Spolku je: Praha

 1. Článek

ÚČELY A CÍLE ČINNOSTI SPOLKU

 1. Cílem spolku je podpora systemické konstelační práce vycházející z přístupů Berta Hellingera a dalších osobností, jakož i podobných přístupů. Účely jsou:
 2. rozvoj, propagace a zkvalitňování oboru systemických konstelací v ČR a vnášení systemického přístupu mezi veřejnost, právnické a fyzické osoby, a to zejména do oblasti psychoterapie, poradenství, osobního rozvoje, pedagogiky, medicíny,
  psychologie, podnikání, sociální práce;
 3. spolupráce se zahraničními institucemi a osobami – lektory, zabývajícími se
  systemickými konstelacemi, systemickým přístupem apod.;
 4. propagace a pořádání seminářů předních zahraničních a českých lektorů
  systemických konstelací a jiných, se systemickým přístupem souvisejících směrů;
 5. propagace a pořádání supervizí, nástavbových seminářů a konferencí pro lektory systemických konstelací a příbuzných profesí;
 6. mediální propagace oboru systemických konstelací.

4.Článek

NABYTÍ ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba, starší 18 let.
 2. Členství ve spolku není časově omezeno.
 3. Mimo řádných členů spolku existují podporující a čestní členové.
 4. Pouze řádní členové mají oprávnění hlasovat a jednat s orgánem spolku a mají aktivní a pasivní volební právo pro všechny funkce uvnitř spolku.
 5. Podporující členové podporují účel spolku materiálně a morálně.
 6. Za čestné členy mohou být Radou jmenovány fyzické osoby, jež se mimořádným
  způsobem zasloužili o prosazování účelu spolku.
 7. Pokud se dále hovoří o členství, rozumí se tím členství řádné.
 8. Zakládající členové, jejichž seznam vyhotoví přípravný výbor před podáním návrhu na registraci spolku, se stávají členy spolku současně s jeho vznikem. O přijetí za člena je jinak nutno písemně požádat u Rady, součástí žádosti by mělo být doporučení alespoň od jednoho řádného člena spolku. Rada o žádosti rozhodne dle svého uvážení.
 9. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přijetí za člena spolku lze podat odvolání
  k Členské schůzi, ta o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání.
 10. Všeobecnou podmínkou vzniku členství je zaplacení vstupního poplatku dle platného sazebníku.
 11. Spolek vede seznam svých členů v písemné podobě.

   5.Článek

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

 1. Členství zanikne písemným prohlášením o vystoupení a jeho doručením spolku, dále smrtí člena spolku nebo zánikem spolku.
 2. Člen spolku, jenž nezaplatí roční členský příspěvek ve lhůtě stanovené v dodatečné písemné výzvě, může být Radou vyloučen ze spolku.
 3. Pokud člen svým zaviněním hrubým způsobem poškodí zájmy spolku, může být
  vyloučen ze spolku rozhodnutím Rady. Předtím musí být členovi dána příležitost pro ústní a písemné vyjádření.
 4. Proti rozhodnutí Rady může dotčený člen podat odvolání k Členské schůzi, která o něm rozhodne na svém nejbližším zasedání

6.Článek

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, POPLATKY

 1. Při přijetí za člena spolku je nutno zaplatit přijímací poplatek.
 2. Každý člen je povinen platit pravidelné roční členské příspěvky.
 3. K financování zvláštních záměrů lze vybírat dávky (dávkou se rozumí jednorázový
  příspěvek členů například na pořádání konference).
 4. Za provedení jednotlivých úkonů lze stanovit poplatky.
 5. Výška a splatnost přijímacího poplatku, ročních členských příspěvků, dávek a poplatků je stanovena v sazebníku, vydávaném Členskou schůzí. (dále jen „Sazebník“)
 6. Rada může v odůvodněných jednotlivých případech poplatky, příspěvky a dávky úplně nebo částečně prominout nebo poskytnout prodlouženou lhůtu k zaplacení.

7.Článek

ORGÁNY SPOLKU

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze, jako orgán nejvyšší;
 2. rada, jako kolektivní statutární orgán a orgán výkonný.

8.Článek

ČLENSKÁ SCHůZE

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti patří:
 1. schvalování stanov spolku a jejich změn;
 2. volba a odvolání členů Rady;
 3. schválení rozpočtu sestaveného Radou, schválení účetních výkazů a výročních zpráv, schválení účetních závěrek;
 4. schválení Sazebníku;
 5. rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Rady ve stanovených případech;
 6. rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku či sloučení s jiným spolkem.
 7. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně.
 8. Členskou schůzi svolává Rada. Termín a program Členské schůze se oznámí členům nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání, a to buď písemnou pozvánkou, nebo prostřednictvím internetových stránek spolku. Pozvánka  je taktéž považována za doručenou, pokud je odkaz na ni v uvedené lhůtě nepřetržitě dostupný na úvodní stránce internetové prezentace spolku.
 9. Požádat o svolání mimořádné Členské schůze mohou členové spolku s nejméně 40% celkového počtu hlasů. V takovém případě je Rada povinna svolat Členskou schůzi. Neučiní-li tak ve lhůtě 30 dnů od písemné žádosti uvedených členů, mohou tito členové prostřednictvím zvoleného zástupce svolat mimořádnou Členskou schůzi sami.
 10. Členové se zúčastňují jednání Členské schůze osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.
 11. Každý člen spolku má na Členské schůzi jeden hlas.
 12. Členská schůze je řízena kterýmkoliv členem Rady, případně předsedou Členské schůze, který je zvolen před zahájením jednání.
 13. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna nejméně jedna polovina všech členů spolku.
 14. Při neschopnosti usnášení může Rada ve lhůtě do jedné hodiny opětovně svolat Členskou schůzi se stejným programem zasedání, toto zasedání bude usnášeníschopné, pokud na něm bude přítomna nejméně jedna třetina všech členů spolku. Na takové Členské schůzi nemůže být rozhodováno dle čl. 8, bodu 1, písmen a, b, f, těchto stanov.
 15. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 16. K rozhodnutí o změně stanov spolku či o dobrovolném rozpuštění spolku nebo sloučení s jiným spolkem je  zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
 17. Za člena Rady je zvolen ten kandidát, který obdržel většinu hlasů přítomných členů. Kandidátem může být kterýkoliv člen spolku.
 18. Členskou schůzi je možno taktéž konat korespondenční formou. V takovém případě je nutno v pozvánce na Členskou schůzi vymezit návrh usnesení Členské schůze. V uvedené pozvánce musí být stanovena lhůta, do které se přijímají stanoviska členů k návrhům na projednání. Po uplynutí lhůty Rada vyhodnotí došlá stanoviska členů a učiní zápis o rozhodnutí Členské schůze. Ostatní ustanovení stanov se pro konání korespondenční Členské schůze použijí přiměřeně, usnášeníschopnost vyplývá z počtu obdržených stanovisek.
 19. O konání Členské schůze se píše zápis.

9.Článek

RADA

 1. Rada je výkonným a statutárním orgánem spolku.
 2. Rada má 5 členů. Při poklesu členů Rady pod minimální stanovený počet je Rada povinna neprodleně svolat Členskou schůzi za účelem volby členů Rady.
 3. Spolek zastupují navenek vždy nejméně dva členové Rady společně.
 4. Rada odpovídá za všechny záležitosti spolku, pokud nejsou v působnosti Členské schůze. Rada zejména:
 1. svolává Členskou schůzi, sestavuje program schůze a návrhy usnesení;
 2. uskutečňuje usnesení a závěry Členské schůze, usnesením Členské schůze je Rada vázána;
 3. připravuje návrh rozpočtu;
 4. zajišťuje vedení účetnictví dle příslušných zákonných předpisů;
 5. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů;
 6. vede seznam členů spolku.
 7. Funkční období členů Rady je tříleté, funkční období se prodlužuje až do volby nového člena Rady. Za členy Rady mohou být zvoleni pouze členové spolku. Ukončením členství ve spolku zaniká i funkce člena Rady.
 8. Rada ze svých členů volí a odvolává předsedu Rady, a to nadpoloviční většinou všech členů.
 9. Pokud člen Rady předčasně rezignuje, či dojde k zániku jeho členství ve spolku,  může Rada na zbytek jeho funkčního období určit zástupce.
 10. Rada rozhoduje na zasedáních, jež jsou alespoň s dvoutýdenním předstihem svolána předsedou, případně jiným členem Rady. Program jednání nevyžaduje, aby byl vyhlášen předem. Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady.  Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně 3 členů rady.
 11. Rada může výjimečně jednat distanční formou a rozhodovat v písemném řízení, pokud předseda Rady s takovým postupem souhlasí. Ostatní ustanovení stanov se použijí přiměřeně.

10.Článek

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Spolek je nevýdělečný.  Prostředky spolku smí být použity pouze pro účely, pro které je spolek založen. Žádná osoba nesmí být zvýhodňována výdaji na vrub spolku, jež jsou cizí účelu spolku nebo nepřiměřeně vysokými odměnami. Náhrady osobních výdajů, peníze na zasedání apod. členů z prostředků spolku nesmí překročit organizačně potřebný rámec a obvyklou výšku.

11.Článek

ZÁNIK SPOLKU

 1. O zániku spolku formou dobrovolného rozpuštění či sloučení s jiným spolkem rozhoduje Členská schůze.
 2. Členská schůze v takovém případě jmenuje likvidátora majetku spolku a majetek věnuje jiné neziskové organizaci, kterou může určit Členská schůze. Neučiní-li tak potom jí určí likvidátor majetku.

12.Článek

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Doručování se v rámci činnosti spolku provádí buď písemně formou poštovní zásilky na adresu členů či spolku, nebo formou elektronické komunikace. Každý člen spolku je povinen sdělit spolku svoji aktuální poštovní a případně elektronickou adresu. Pokud tak neučiní, doručení je platné odesláním na poslední známou poštovní či případně elektronickou adresu člena.
 2. Spolek je povinen zveřejnit svoji elektronickou adresu na svých internetových stránkách.
 3. Každý z členů spolku je ve stanovených úředních hodinách oprávněn nahlížet do veškerých dokumentů spolku, kromě dokumentů, které Rada prohlásí za důvěrné, aby chránila osobní údaje.  Za tímto účelem stanoví Rada úřední hodiny a kontaktní místo.

 

Stanovy ve znění schváleném členskou schůzí dne 17. 12. 2017, kdy došlo ke změně sídla.

Click me
facebook-square